Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 20.02.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy dróg na osiedlu Klasztornym
 25.01.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług pod nazwą "Sporządzanie operatów szacunkowych wycen wartości prawa własności nieruchomości, budynków, budowli, prawa użytkowania wieczystego oraz wartości prawa służebności gruntowej, prawa służebności przesyłu, i innych niezbędnych do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw, zgodne z polskimi normami, normami branżowymi i przepisami obowiązującymi w Polsce"
 18.01.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę w zakresie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych) obiektów budowlanych na terenie Gminy Ścinawa
 16.01.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie usług pod nazwą "Obsługa geodezyjno-kartograficzna (z wyłączeniem inwestycji) niezbędna do realizacji zadań Gminy Ścinawa wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami polskimi i obowiązującymi przepisami, do wartości przedmiotu zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro tj. kwoty 1225.247 zł netto
 14.12.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu gastronomicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Lasowice, Zaborów, Dąbrowa Środkowa, Dziewin w 2016r.
 13.12.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie daszka drewnianego na wysokości stropu parteru wokół budynku w celu ochrony przechodniów
 28.11.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Jurczu
 28.11.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Dziesławiu
 08.11.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie mebli do świetlicy w Turowie i Dąbrowie Środkowej
 24.10.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym wynajmu sali oraz usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej realizację projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ścinawa"
 19.10.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę materiałów konferencyjnych na spotkanie podsumowujące projekt pn. Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta i Gminy Ścinawa
 23.08.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ruinach zabytkowego dworu w miejscowości Zaborów wraz z wycinką drzew” wpisanego do rejestru zabytków
 18.08.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj- dostawa i montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz elektrowni wiatrowej w ramach zadania pn.: „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na obszarze Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego”
 18.08.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Wielowsi
 05.08.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę targowiska
 02.08.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę schodów w budynku przy ul. Głogowskiej w Ścinawie
 29.07.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa Strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa”
 18.07.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonanie tablic informacyjnych ROEE-LGOM
 11.07.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont schodów w budynku przy ul. Głogowskiej 5 w Ścinawie
 30.06.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na wykonanie projektu technicznego targowiska miejskiego w Ścinawie
 20.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej w Turowie
 08.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ogrodzenie boiska sportowego w Wielowsi
 03.06.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na równanie i wałowanie dróg gruntowych z dostawą 400 ton kruszywa granitowego na terenie gminy Ścinawa
 17.05.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont i modernizacja budynku w Rynku m. Ścinawa
 09.05.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 29.04.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu ogłoszenia na realizacje dokumentacji projektowej budowy gazociągu Prochowice - Ścinawa
 28.04.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania na realizację dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej Wielowieś - Ścinawa
 28.04.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa chodnika w miejscowości Zaborów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292
 28.04.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa chodnika w miejscowości Przychowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292
 25.04.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu dotyczące wykonania usługi polegającej na badaniu sprawozdań finansowych (biegły rewident)

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 35316