Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 20.01.2021 Świadczenie usług w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach, stanowiących własność Gminy Ścinawa
 05.01.2021 Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Ścinawa w 2021 roku
 23.12.2020 Zarządzanie placami zabaw na terenie Gminy Ścinawa w 2021 roku
 21.12.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych do programu unijnego
 18.12.2020 Administrowanie/zarządzanie targowiskiem miejskim w Ścinawie w 2021 roku
 14.12.2020 Zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem stanowiącym własność Gminy Ścinawa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 14.12.2020 Świadczenie usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich
 14.12.2020 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt w 2021 roku
 14.12.2020 Świadczenie usług weterynaryjnych dla gminy Ścinawa w 2021 roku
 14.12.2020 Zapytanie ofertowe na sporządzanie operatów szacunkowych w 2021r.
 14.12.2020 Zapytanie ofertowe na obsługę geodezyjno-kartograficzną Gminy Ścinawa w 2021r.
 10.12.2020 Zarządzanie Parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) w mieście Ścinawa w 2021 roku
 07.12.2020 Zapytanie Ofertowe - Tablice Informacyjne
 15.10.2020 „Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 213 ze zm.), dla lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ścinawa, położonego przy ul. Kołomłyńskiej 7/6 w Ścinawie, w celu sprzedaży tego lokalu (art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy jw.), wraz z dostawą. Dostawa winna nastąpić w terminie do dnia 10.11.2020r.”, którego skan przesyłam w załączeni
 15.05.2020 „Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 213 ze zm.), dla lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ścinawa, położonego przy ul. Zgody 3/3 w Ścinawie, w celu sprzedaży tego lokalu (art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy jw.), wraz z dostawą. Dostawa winna nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.”
 26.02.2020 Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2021 - 2024
 12.02.2020 Opracowanie programu prac konserwatorskich przy ruinach zabytkowego dworu w Zaborowie
 27.01.2020 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki nr GN.271.1.2020 z dnia 24.01.2020r., na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 16.01.2020 Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt z dróg stanowiących własność Gminy Ścinawa w 2020 roku
 09.01.2020 Wykonanie okresowej kontroli (rocznej, pięcioletniej) stanu technicznego obiektów budowlanych, stanowiących własność Gminy ścinawa
 20.12.2019 Zarządzanie placami zabaw na terenie gminy Ścinawa w 2020 roku
 11.12.2019 "Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym z zakresu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach drogowych z udziałem zwierząt, w 2020 roku"
 09.12.2019 „Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1984 ze zm.), oddzielnie dla każdego z lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Ścinawa, położonych przy ul. Reymonta 25/3, ul. Reymonta 27/9, ul. Zgody 1/1 w Ścinawie, w celu sprzedaży tych lokali (art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy jw.), wraz z dostawą.
 05.12.2019 Administrowanie/zarządzanie targowiskiem miejskim w Ścinawie w 2020r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku przystąpienia przez Gminę Ścinawa do realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie.”, położonym na gruncie oznaczonym ewidencyjnie jako działka nr 365 obręb 2 miasta Ścinawy
 04.12.2019 Zapytanie ofertowe: "Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym"
 03.12.2019 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Ścinawa miejsca w schronisku dla zwierząt w 2020 roku
 02.12.2019 Zarządzanie basenem miejskim WODNIK w Ścinawie w 2020 roku
 02.12.2019 Zarządzanie Parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) w mieście Ścinawa w 2020 roku
 25.11.2019 Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartości prawa własności nieruchomości, budynków, budowli, prawa użytkowania wieczystego oraz wartości prawa służebności gruntowej, prawa służebności przesyłu, i innych niezbędnych do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 ze zm.) i innych ustaw, zgodnie z polskimi normami, normami branżowymi i przepisami obowiązującymi w Polsce”
 25.11.2019 Obsługa geodezyjno-kartograficzna (z wyłączeniem inwestycji) niezbędna do realizacji zadań Gminy Ścinawa, a w szczególności wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018. 2204 ze zm.) i ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2019.725 ze zm.)

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 257650