Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.11.2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa
 30.11.2020 Ogłoszenie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
 02.10.2020 Budowa świetlicy wiejskiej w Dębcu
 08.07.2020 Usługa polegająca na dowozie uczniów i dzieci z Gminy Ścinawa do szkół i placówek oświatowych
 07.07.2020 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa” w podziale na Części
 03.07.2020 Zapytanie ofertowe- Organizacja konferencji w ramach projektu: "Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie"
 24.06.2020 Usuwanie wyrobów zawierających azbest
 24.06.2020 Usuwanie folii rolniczych
 19.06.2020 Zaproszenie do składania ofert na wykonie audytów uproszczonych w ramach projektu :"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego obszaru interwencji".
 18.06.2020 Zaproszenie do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania strony internetowej wraz z aplikacją mobilną w ramach projektu pn.:""Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej ROEE - LGOM w Dziewinie"
 18.06.2020 Zaproszenie do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i wydruku materiałów informacyjno - reklamowych w ramach projektu pn.: "Ochrona bioróżnorodności i udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej ROEE - LGOM w Dziewinie"
 16.06.2020 Przebudowa budynku remizy pn.: „Modernizacja budynku remizy OSP w Ścinawie”
 16.06.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ścinawa w latach 2020-2021
 10.06.2020 Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ścinawie
 09.06.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad przebudową nawierzchni rynku oraz budynku przy ul. Rynek 5B związana z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic - etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu"
 06.05.2020 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Ścinawa
 22.04.2020 Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni rynku związana z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic - etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu"
 25.03.2020 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z remontem dróg w miejscowościach: Zaborów, Wielowieś, Parszowice, Sitno, Ręszów oraz Dziesław
 19.03.2020 Przebudowa budynku przy ul. Rynek 5B związana z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic - etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu
 12.03.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania :" Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa - Grzybów, Jurcz
 02.03.2020 Bieżące utrzymanie zieleni, parków, lasów i innych terenów komunalnych (z wyłączeniem dróg) na terenie gminy Ścinawa, na nieruchomościach będących w posiadaniu Gminy Ścinawa
 28.02.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę pod nazwą: Kontrakt 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej
 18.02.2020 Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie
 12.02.2020 Przebudowa nawierzchni rynku związana z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic - etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu"
 22.01.2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa
 20.01.2020 Zakup imiennych biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ścinawa na komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego
 15.01.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa - Redlice, Grzybów, Jurcz"
 06.12.2019 Przebudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie
 03.12.2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach
 28.11.2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ścinawa oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ścinawa

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 285631