Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.02.2021 Zarządzenie Nr G/20/2021 Burmistrza Ścinawy z 29 stycznia 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania sportu
 01.02.2021 Zaproszenie do komisji
 06.11.2020 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"
 16.10.2020 Komunikat Burmistrza Ścinawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
 08.10.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie art.19a przez Fundację Przystań
 26.05.2020 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ścinawa z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.
 20.05.2020 Zarządzenie Nr G/80/2020 Burmistrza Ścinawy z dnia 20.05.2020r. w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert
 14.05.2020 Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu dla NGO
 19.03.2020 Zarządzenie nr G/60/2020 z dnia 18.03.2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych.
 19.03.2020 Zarządzenie nr G/59/2020 z dnia 18.03.2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 18.03.2020 Zarządzenie Burmistrza Nr/58/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
 03.03.2020 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej na rok 2020
 02.03.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty
 28.01.2020 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 26.11.2019 Protokół z konsultacji projektu
 20.11.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a
 04.11.2019 Komunikat Burmistrza Ścinawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
 13.08.2019 Zarządzenie Nr G-144-2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 13.08.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2019 r.
 12.08.2019 Zarządzenie Nr G-140-2019 Burmistrza Ścinawy w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków złożonych ofert na realizację zadań publicznych.
 24.07.2019 Realizacja zadania publicznego pn. „Udział w zawodach sportowych z serii Ligi Szkółek Kolarskich Dolny Śląsk 2019 w Obiszowie, Jakubowie, Głogowie i Wilkowie wraz z treningami przygotowującymi do startów zawodników Szkółki Kolarskiej przy Szkole Podstawowej w Ścinawie”
 12.07.2019 Zarządzenie nr G/130/2019 z sprawie sprostowania błędu pisarskiego
 12.07.2019 Zarządzenie z otwarcia konkursu dla NGO
 05.07.2019 Zarządzenie nr G/127/2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.07.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2019 r.
 24.05.2019 Zarządzenie Nr G/91/2019 z dnia 24.05.2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 16.05.2019 rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa
 08.05.2019 Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa.
 08.05.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a
 26.03.2019 Zarządzenie Nr G/52/2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 25.03.2019 r. w sprawie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11.01.2019 Zarządzenie Nr G/6/2019 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2019 r. poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.
 06.12.2018 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

«       1   2   3   4   5         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 96507