Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
   Stypendia
Tytuł dokumentu: Regulamin przyznawania Samorządowego Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i dziedzinach artystycznych.
Data publikacji: 26.03.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 31.12.1969
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Stypendia samorządowe dla zdolnych uczniów i  nagrody sportowe  

Zdolni uczniowie z terenu gminy Ścinawa mogą już niebawem ubiegać się o stypendia samorządowe w następujących kategoriach:

·         za bardzo dobre wyniki w nauce,

·         za szczególne osiągniecia naukowe,

·         szczególne osiągniecia artystyczne.

 

Do składania wniosków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych będący mieszkańcami gminy Ścinawa, którzy na koniec roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen:

·         5,20 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;

·         5,00 - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych;

·         4,80 - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Średnia ocen podawana do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania.

Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne uprawniony jest uczeń, który:

1)      indywidualnie zdobył nagrodę główną, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie
w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

2)      grupowo zdobył nagrodę główna, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie
w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.


Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter,  w terminie:


-  do 17 czerwca 2020 r. – uczniowie uczęszczający do szkoły w Ścinawie i Tymowej,


- do 30 czerwca uczniowie szkół ponadpodstawowych

na załączonych formularzach.  


Zdolni sportowcy mogą otrzymać nagrody za osiągnięte wyniki sportowe zarówno indywidualnie jak i zespołowo, spełniając następujące kryteria:

1)      uczeń lub student do ukończenia 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:

a)  co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

b)   zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,

c)  zajął od I-VI miejsca w zawodach, olimpiadach i paraolimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

2)      zawodnik powyżej 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:

a)   zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,

b)  co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich.

 

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter w terminie do dnia 15 czerwca.


Szczegółowe informacje o kryteriach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium zawarte są w uchwałach: Uchwała nr LXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów oraz wysokości nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium samorządowego.

 

Stypendia samorządowe dla zdolnych studentów

 

Zdolni studenci z terenu gminy Ścinawa mogą składać wnioski o przyznanie stypendium samorządowego. Ubiegać się o nie mogą studenci jednolitych studiów magisterskich oraz studenci studiów I lub II stopnia uczelni publicznych lub niepublicznych
w systemie studiów stacjonarnych do ukończenia 25 roku życia. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie w roku akademickim 2019/2020 pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń oraz średniej ocen, co najmniej 4,50, podawanej do dwóch miejsc po przecinku , bez zaokrąglania. Wnioski wraz z dokumentem potwierdzającym osiągnięte wyniki w nauce, tj.:

·         zaświadczenie z dziekanatu uczelni o wysokości średniej ocen;

·         kserokopie wpisów do indeksu z ocenami za ostatni rok akademicki (z zachowaniem ciągłości numerowanych kartek począwszy od dnia zaliczenia poprzedniego roku akademickiego, a skończywszy na ostatniej kartce zaliczonego roku akademickiego) lub

·         elektroniczny wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów potwierdzony za zgodność z  oryginałem przez dziekana wydziału uczelni wyższej.

należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter, w terminie do 30 września na załączonym formularzu.

Szczegółowe informacje o kryteriach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium zawarte są w uchwałach: Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium samorządowego dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Ścinawa.

 


 


Załączniki

uchwała stypendium samorządowe studenci 2019.pdf
  uchwała stypendium samorządowe studenci 2019.pdf
(292.35 KB)

WNIOSEK O STYPENDIUM studenci.docx
  WNIOSEK O STYPENDIUM studenci.docx
(19.39 KB)

wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.doc
  wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.doc
(44 KB)

WNIOSEK O STYPENDIUM osiagnięcia naukowe_artystyczne.docx
  WNIOSEK O STYPENDIUM osiagnięcia naukowe_artystyczne.docx
(19.33 KB)

WNIOSEK O STYPENDIUM.docx
  WNIOSEK O STYPENDIUM.docx
(19.07 KB)

NAGRODA za osiągniecia w sporcie.pdf
  NAGRODA za osiągniecia w sporcie.pdf
(223.58 KB)

stypendium samorządowe 2019.pdf
  stypendium samorządowe 2019.pdf
(447.51 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

 Rejestr zmian dokumentu
15.09.2020 Edycja dokumentu (Zygmunt Kogut)