Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
   Burmistrz
Tytuł dokumentu: Burmistrz Ścinawy
Data publikacji: 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 31.12.1969
Symbol dokumentu: korekta oświadczenia majątkowe
Typ dokumentu:

 


 

 
Krystian Kosztyła 
Burmistrz Ścinawy
kadencja 2014 - 2018
Pokój: Nr 21
Telefon: 76 74 00 200


Burmistrz Ścinawy przyjmuje mieszkańców Miasta i Gminy Ścinawa we wtorki od godziny 13:00 do 16:30 oraz piątki od godziny 13:00 do 15:00
 
 
Burmistrz Ścinawy
Kompetencje i uprawnienia Burmistrza. Podstawa prawna działania.
Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 27) nie można łączyć funkcji wójta oraz jego zastępcy z:
1. funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2. członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3. zatrudnieniem w administracji rządowej,
4. mandatem posła lub senatora.
Wg art. 30 Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Do zadań wójta należy  w szczególności:
1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
4. wykonywanie budżetu,
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 31 Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Wg art. 33 Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90). Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowe
Oświadczenie majątkowe Burmistrza znajduje się poniżej.

Załączniki

oświadczenie majątkowe za 2019 r.
  oświadczenie majątkowe za 2019 r. K.Kosztyła.pdf
(245.42 KB)

korekta oświadczenia majątkowego składanego na początek
kadencji.pdf
  korekta oświadczenia majątkowego składanego na początek
kadencji.pdf
(238.51 KB)

korekta oświadczenia majątkowego Burmistrza Ścinawy.pdf
  korekta oświadczenia majątkowego Burmistrza Ścinawy.pdf
(226.3 KB)

oświadczenie majątkowe za 2018 r.
  oświadczenie majątkowe.pdf
(212.71 KB)

oświadczenie majątkowe (rozpoczęcie kadencji)
  oświadczenie majatkowe złożone na rozpoczęcie kadencji..pdf
(261.63 KB)

oświadczenie majatkowe (zakończenie kadencji)
  oświadczenie majątkowe zlożone na zakończenie kadencji.pdf
(225.47 KB)

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
  oświadczenie majątkowe za 2017 r..pdf
(216.25 KB)

Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Burmistrza Ścinawy
  Burmistrz Ścinawy.pdf
(342.27 KB)

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
  oświadczenie Burmistrza Ścinawy za 2015.pdf
(228.99 KB)

OM za 2014 rok Pan Krystian Kosztyła Burmistrz Ścinawy.pdf
  OM za 2014 rok Pan Krystian Kosztyła Burmistrz Ścinawy.pdf
(198.24 KB)

OM poczatek kadencji Burmistrz Ścinawy Pan Krystian
Kosztyła.pdf
  OM poczatek kadencji Burmistrz Ścinawy Pan Krystian
Kosztyła.pdf
(195.21 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
01.07.2020 Edycja dokumentu (Marzena Musiał)