Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
   Numery kont
Tytuł dokumentu: Numery Kont Bankowych
Data publikacji: 25.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Numery kont w: Banku Spółdzielczym we Wschowie oddział w Ścinawie

 

 

52 8669 0001 2035 0351 9390 0005

 

(wpłaty z tytułu: wadiów w przetargach, zabezpieczenia z tytułu należytego wykonywania umów);


09 8669 0001 2035 0351 9390 0003

 

(wpłaty z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłata od posiadania psów, opłaty za zarząd, opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty z tytułu wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Ścinawa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym, nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego)

 

63 8669 0001 2035 0351 9390 0001

 

(wpłaty z tytułu mi.in.: dotacje, subwencje, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Urzędy Skarbowe - udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych; Jednostki Samorządu Terytorialnego - 20% należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód własny gminy).

 


NUMER KONTA BANKOWEGO DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE I GMINIE ŚCINAWA JEST NADAWANY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJE.

 

Informacja dotycząca indywidualnego numeru konta, na które należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w pokoju nr 10 (1 piętro) oraz wysyłana na adres wskazany w deklaracji. Opłatę należy wnosić "bez wezwania" w terminie do 1-go każdego miesiąca (z dołu) na indywidualny numer konta. W przypadku nie otrzymania zawiadomienia z Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa o indywidualnym nr konta opłat do dnia nadania indywidualnego nr konta należy dokonywać na konto Gminy Ścinawa nr 09 8669 0001 2035 0351 9390 0003.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO DO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH JEST NADAWANY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO PODATNIKA.

Informacja dotycząca indywidualnego numeru konta, na które należy wnosić należności w przypadku osób fizycznych wskazana jest w decyzji podatkowej natomiast w przypadku osób prawnych dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w pokoju nr 10 (1 piętro) oraz wysyłana do podatników na wskazany adres w deklaracji. W przypadku nie otrzymania zawiadomienia z Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa o indywidualnym nr konta wpłat należy dokonywać do dnia nadania indywidualnego nr konta na konto Gminy Ścinawa nr 09 8669 0001 2035 0351 9390 0003.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
26.06.2019 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)